Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boudewijn Hosmus Keukenambacht

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

Naam:      Boudewijn Hosmus Keukenambacht

Adres:      Kruiswijk 30

Postcode: 1761 AR

Plaats:      Anna Paulowna

K.v.K.:       37107487

hierna te noemen opdrachtnemer.

 1. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 2. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
 3. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst

 1. Een aanbieding of prijsopgave van Boudewijn Hosmus Keukenambacht bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
 2. Boudewijn Hosmus Keukenambacht is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren. Voor het bewijs van de inhoudt van de opdracht en de vervolginstructies geldt de dossieradministratie van Boudewijn Hosmus Keukenambacht  voor partijen als bindend bewijs.
 3. Een overeenkomst komt tot stand zodra Boudewijn Hosmus Keukenambacht een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien Boudewijn Hosmus Keukenambacht op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is vereist over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever Boudewijn Hosmus Keukenambacht  daarvoor te betalen conform de dan bij Boudewijn Hosmus Keukenambacht  geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een aanbod van Boudewijn Hosmus Keukenambacht  aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand in overeenstemming met Boudewijn Hosmus Keukenambacht aanbod.
 4. Alle opgaven door Boudewijn Hosmus Keukenambacht zijn met zorg gedaan maar Boudewijn Hosmus Keukenambacht kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Slechts bij ernstige afwijkingen van de opgaven van Boudewijn Hosmus Keukenambacht of van de tekeningen of modellen, kan ontbinding plaatsvinden.
 5. Boudewijn Hosmus Keukenambacht zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de keuze van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Boudewijn Hosmus Keukenambacht voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien Boudewijn Hosmus Keukenambacht derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door Boudewijn Hosmus Keukenambacht mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Boudewijn Hosmus Keukenambacht aanvaard.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

 1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
  1. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
  2. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
  3. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
  4. Elektriciteit en water.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
 3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.
 2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
 3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

Artikel 7. Prijzen

 1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn inclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
 2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
 2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.
 3. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Leveringstermijn

 1. De door Boudewijn Hosmus keukenambacht opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Boudewijn Hosmus Keukenambacht geldende  omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Boudewijn Hosmus Keukenambacht verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Boudewijn Hosmus Keukenambacht zoveel mogelijk in acht worden genomen doch is geen fatale termijn.
 2. Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door Boudewijn Hosmus Keukenambacht. Indien opdrachtgever gegevens dient aan te leveren, gaan de termijnen lopen vanaf de dag van ontvangst door Boudewijn Hosmus Keukenambacht , doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.
 3. Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van ) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen,echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is. In geval zich voornoemde situatie voordoet waarin (gehele of partiële) ontbinding wordt gerechtvaardigd, is een eventuele door Boudewijn Hosmus Keukenambacht  verschuldigde schadevergoeding –ongeacht of opdrachtgever ontbinding dan wel nakoming vordert – beperkt tot een gefixeerde schadevergoeding van € 50,00 per dag vanaf het tijdstip dat Boudewijn Hosmus Keukenambacht  in verzuim is.

 Artikel 10. Overmacht

 1. Indien Boudewijn Hosmus Keukenambacht door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeelte te ontbinden.
 2. Onder overmacht van Boudewijn Hosmus Keukenambacht wordt verstaan elke van de wil van Boudewijn Hosmus Keukenambacht onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichten jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Boudewijn Hosmus Keukenambacht kan worden verlangd. Onder overmacht dient in ieder geval gerekend te worden iedere vertraging of verhindering ontstaan door hulppersonen die door of namens Van den Kommer zijn ingeschakeld bij de uit voering van haar werkzaamheden.

Artikel 11. Opschorting en intrekken

 1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
 3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
 4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.

Artikel 12. Klaagtermijn en garantie

 1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.
 3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.
 5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.
 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
 8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
 3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van e
 5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 15. Ontbinding

Boudewijn Hosmus Keukenambacht is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten) gerechtelijk te ontbinden – naast de gevallen genoemd in de wet – indien opdrachtgever de vrije beschikking over zijn inkomen en vermogen geheel/of gedeeltelijk verliest ongeacht of zulks geschiedt krachtens een wettelijke maatregel zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet het recht van Boudewijn Hosmus Keukenambacht volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings) verplichting heeft voldaan.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest